Monday, 14 November 2011

Simple VB Script - List All Files In Folder

Boring ne boleh lah main dengan vbscript plak, di bawah ne salah satu contoh vbscript yang digunakan untuk membuat list file yang ada dalam sebuah folder. Benda ini simple saja...1. Buka notepad dan salin vbscript di bawah ini :


On Error Resume Next

Const WINDOW_HANDLE = 0
Const BIF_EDITBOX = &H10
Const BIF_NONEWFOLDER = &H0200
Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1

Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

'**Browse For Folder To Be Processed
strPrompt = "Please select the folder to process."
intOptions = BIF_RETURNONLYFSDIRS + BIF_NONEWFOLDER + BIF_EDITBOX
strTargetPath = wshShell.SpecialFolders("MyDocuments")
strFolderPath = Browse4Folder(strPrompt, intOptions, strTargetPath)

Set objNewFile = objFSO.CreateTextFile(strFolderPath & "\filelist.txt", True)
Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolderPath)
Set objColFiles = objFolder.Files

For Each file In objColFiles
objNewFile.WriteLine(file.Name)
Next
objNewFile.Close

'**Browse4Folder Function
Function Browse4Folder(strPrompt, intOptions, strRoot)
Dim objFolder, objFolderItem

On Error Resume Next

Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, strPrompt, intOptions, strRoot)
  If (objFolder Is Nothing) Then
  Wscript.Quit
End If
  Set objFolderItem = objFolder.Self
  Browse4Folder = objFolderItem.Path
  Set objFolderItem = Nothing
  Set objFolder = Nothing
End Function


2. Save sebagai "namafile.vbs"

3. Klik benda tu dan akan keluar prompt screen dan pilih folder yang awak nak listkan file di dalamnya.

4. Kemudian dia akan keluar lah "filelist.txt" di dalam folder yang anda indexkan tadi.

5. Contoh sekiranya anda index folder MyDocuments maka  "filelist.txt" akan dicreate dalam folder MyDocuments.

6. Mengenai tulisan merah anda boleh ubah kepada "MyDocuments / MyComputer / Bla..Bla..Apa Je Folder Yang Awak Nak"

2 comments:

Sunah Sakura said...

terernya coding..huhu

apache said...

Hehe,mklumat yg bgus,.